Diaconie

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • Armoede op het spoor komen
 • Hulp verlenen aan hen die dat het meest behoeven
 • Een diaken is ambtsdrager en draait mee in de groep die ’s zondags dienst doet.
 • Diaconaal medewerkers voeren gerichte klussen uit

 

Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

 • Als diaken ongeveer eens in de zes weken dienst doen op zondag. Zij/hij collecteert samen met anderen en is verantwoordelijk voor het opbergen in de kluis van de collectegelden. Daarnaast heeft de diaken een speciale taak bij de bediening van het Heilig Avondmaal: Het gereedmaken van de tafel van de Heer. Verder is het de taak van de diaken om de kinderen te begeleiden bij het aansteken van de kaarsen en de ceremonie van de gedachtenistafel bij een afkondiging van overlijden.
 • De diaken, maar ook de diaconaal medewerker kunnen kiezen uit de onderstaande taken:
  • Het doorgeleiden van  mensen naar instanties, zoals MDF en de Sociale Dienst van de gemeente Dronten
  • Gaat af en toe boodschappen doen met iemand die geen geld meer heeft
  • Zoekt mensen (en doet zelf ook mee) die een klus willen doen voor iemand die dit niet kan betalen. Zoals onderhoud van tuin en woning. Verhuizen. Het regelen van vervoer naar ziekenhuis, poli en naar de kerk
  • Het rondbrengen van paas- en kerstattenties en het rondbrengen van de brieven voor de diaconale rondgang (de grote inzamelingsactie van de diaconie)
  • Het begeleiden van mensen die tijdelijk gebruik maken van de noodopvang en samen zoeken naar inkomstenbronnen
  • Het zoeken naar een (schuldhulp)maatje
  • Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van hulpverleners
  • Een van de diakenen is verbonden aan de ouderen bezoekteams en heeft op die manier een korte lijn met hulpvragen van ouderen.
 • De diaken opereert vaak op de scheidslijn van diaconaat en pastoraat. Goede afstemming met pastores en ouderlingen van het team pastoraat is op zich ook een van de taken van de diaken en de diaconaal medewerker.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die een (of meer) van de onderstaande kwaliteiten heeft:

 • Kan analyseren. In de berg van problemen van iemand de rode draad weet te onderscheiden
 • Betrokken is. De opdracht van Jezus “onze naaste lief te hebben” tot in de haarvaten begrijpt
 • Financieel inzicht heeft. De weg weet naar instanties
 • Hands on is. Handen uit de mouwen, van aanpakken weet waar betrokkenen soms geen weg meer zien
 • Netwerkvaardig is, die goed is in het ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de kerk en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Verbinding kan leggen en onderhouden met andere diaconieën
 • Met empathie kan luisteren en reflecteren. Niet perse lief en zacht, maar ook soms confronterend om mensen weer op het spoor te krijgen

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):
Diaken:

 • 8 keer per jaar een avond vergaderen met de diaconie
 • 4 keer per jaar een avond vergaderen met de Grote Kerkenraad
 • Eens in de 6 weken dienst doen op zondag
 • Ca. 4 keer per jaar een dagdeel voor het rondbrengen van attenties, pakketten en brieven
 • Ad hoc begeleiden van mensen. Geen tijdsinschatting te maken

Diaconaal medewerker:

 • Eens in de 6 weken helpen collecteren tijdens de dienst op zondag (speciaal voor collectanten)
 • Ad hoc helpen uitvoeren van concrete klussen zoals hiervoor in het takenpakket omschreven. Hier is geen goede tijdsinschatting van te geven. Wel is zeker dat de meeste klussen van korte duur zijn.

Tenslotte:
Niet verwacht mag worden dat iedereen alle competenties bezit zoals hiervoor beschreven. Het tweede punt uit de profielschets is de belangrijkste eigenschap van een goede diaken of diaconaal medewerker.

Voor de diaconaal medewerker geldt geen vaste termijn. Dit kan, afhankelijk van de keuze, zijn voor een bepaalde periode (een jaar of twee jaar), maar ook voor de duur van een specifieke klus. Bijvoorbeeld: Iemand helpen verhuizen kan in 1 dag. Vervolgens is er een tijdje niets te doen en dan doet zich weer een klus voor, bijvoorbeeld het repareren van iets in huis enz.
De diaconaal medewerker legt bij haar/zijn aantreden de gelofte van geheimhouding af.

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Aad Kruithof,
tel. 336634