Nieuwsbericht over toekomst Open Hof en De Ark

 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dronten heeft op 13 juni 2019 besloten om haar zondagse en andere kerkelijke activiteiten te concentreren in De Ark. Vanwege de nodige aanpassingen aan het gebouw zal dit vanaf september 2021 ingaan. De Protestantse Gemeente Dronten gebruikt op dit moment voor haar activiteiten twee kerkgebouwen: Open Hof en De Ark.
De afgelopen jaren heeft de kerkenraad intensief nagedacht over de toekomst van beide gebouwen De vragen ‘Wat hebben we als plaatselijke Protestantse Gemeente de komende jaren nodig?’ en ‘Aan welke eisen moet een kerkgebouw voldoen?’ waren daarbij leidend. Harry Vahl, voorzitter van de kerkenraad: “Na een inspiratieweekend met onze kerkenraad - vorig jaar zomer - is de gebouwenkeuze in een stroomversnelling gekomen”. Vervolgens hebben we hier uitvoerig met de kerkleden over gesproken.”
 
Klankbordgroep
Om de keuze voor het juiste gebouw zorgvuldig te kunnen maken is gebruik gemaakt van de expertise van een in kerkinrichting gespecialiseerd adviesbureau. Dit bureau heeft samen met een eigen klankbordgroep uit de gemeente voor beide gebouwen een ontwerp gemaakt. Ton Kempenaar, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: “Uit de analyse van het adviesbureau blijkt duidelijk dat in onze beide gebouwen met het oog op de toekomst aanpassingen nodig zouden zijn“. Daarna is de gebouwenkeuze verder uitgewerkt, samen met de eerder genoemde klankbordgroep. Op 12 juni is tijdens een extra gemeenteavond het voorstel van de kerkenraad met de kerkleden besproken.
 
Behoud Open Hof
De wens van de protestantse gemeente is om beide gebouwen te behouden voor Dronten. De Ark is als kerkgebouw van grote waarde voor de Protestantse Gemeente Dronten, en financieel het meest aantrekkelijk. Open Hof zal de komende jaren beschikbaar blijven als vergader- en zalencentrum. Daarnaast blijft het beschikbaar voor andere gebruikers, zoals het Hospice. Verder zal de gemeente Dronten vanwege de verbouwing van het gemeentehuis de komende tijd gebruik maken van een deel van de vergaderruimtes van Open Hof.

 

Toekomst Open Hof en De Ark

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de kerkenraad besloten dat kerkgebouw De Ark over circa 2 jaar ons gezamenlijk kerkgebouw gaat worden. In De Ark gaan we dan onze vieringen en kerkelijke activiteiten concentreren. Daarnaast willen we als Protestantse Gemeente Dronten Open Hof behouden om op respectvolle wijze te herbestemmen op basis van een rendabele exploitatie met daarbinnen ruimte voor maatschappelijke activiteiten en missionaire en diaconaal werk.


Twee commissies, wie doet mee?

Om deze plannen zorgvuldig te kunnen uitwerken willen het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad twee commissies instellen, namelijk de commissie Toekomst Open Hof, en de commissie De Ark. Deze twee commissies zullen beide een duidelijk taakomschrijving krijgen. Gemeenteleden die zelf belangstelling hebben (of iemand willen voordragen om deel te nemen aan een van beide commissies) worden van harte uitgenodigd om dit liefst per email door te geven aan Michelle Vliegenthart (scriba@pgdronten.nl). Op dit moment denken we aan twee commissies met ieder circa 8 leden. Het is de bedoeling om na de zomer alle belangstellenden uit te nodigen voor een informatieavond.