Steun ons (financieel)

Vrijwillige bijdragen

Periodieke schenkingen

Collectebonnen

In het kader van de actie kerkbalans worden de gemeenteleden in de maand januari bezocht met het verzoek hun financiële bijdrage aan de kerk vast te stellen. Bij de brief, die men thuis ontvangt, vindt men een formulier dat na enkele dagen door een lid van de commissie geldwerving wordt opgehaald. De bijdragen kunnen worden voldaan per acceptgiro, door (automatische) overschrijving op de bank- of girorekening of door het geven van een machtiging. Uit kostenoverwegingen heeft dit laatste de voorkeur. 

Vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer: 
NL75 FVLB 0699 5426 85 
ten name van Protestantse Gemeente Dronten.

Lars Kramer
0321-338416
cvk@pgdronten.nl

Velen die jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de kerk geven, kunnen het bedrag onder bepaalde voorwaarden op hun belastbaar inkomen in mindering brengen onder de post giften.

Eén van de voorwaarden is dat 1 procent van uw inkomen niet aftrekbaar is en als giften boven dit bedrag komen, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking.
Een andere voorwaarde is dat maximaal 10 procent van uw inkomen voor aftrek in aanmerking komt.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan de kerk (of zoals door de belastingdienst genoemd: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Deze drempel geldt niet voor een periodieke gift. Vóór 1 januari 2014 moest de gift zijn vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen u en de kerk worden geregeld. Dit scheelt de kosten voor een notaris.

Voordeel voor de Protestantse Gemeente Dronten
Uiteraard levert het de Protestantse Gemeente Dronten voordeel op wanneer u het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de Protestantse Gemeente. Nu de kosten voor een notaris worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite lonen.

Meer weten?
Op de website van PKN Nederland staan de actuele modelovereenkomsten die gedownload kunnen worden. Kies voor de modelovereen-komsten “kerkelijke gemeente” en “diaconie”. Betreffende overeenkomsten kunnen ook door het Kerkelijk Bureau worden verstrekt (e-mail kb@pgdronten.nl onder vermelding van periodieke gift). Ook kan op het kerkelijk bureau informatie worden opgehaald over de periodieke giften en zijn daar eveneens de formulieren verkrijgbaar.

Wist u dat …

  • door een periodieke gift in een akte vast te leggen, u meer ruimte krijgt in uw aftrek voor giften.
  • er voor periodieke giften geen drempel bedrag is.
  • u voor vragen over de periodieke gift terecht kunt bij het kerkelijk bureau, het College van Kerkrentmeesters, de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland maar ook bij de belastingdienst.

Lars Kramer
0321-338416
cvk@pgdronten.nl

Voor de collecten die tijdens de erediensten, zowel in De Ark als in Open Hof worden gehouden, kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. De collectebonnen zijn verkrijgbaar in waarden van: € 0,50 (€ 10,- per vel), €1,- (€20,- per vel) en €1,50 (€30,- per vel), en zijn per vel te bestellen. 

U kunt in het bezit komen van deze bonnen door een bepaald bedrag over te schrijven op rekeningnummer:

NL14 RABO 0112 5960 45 ten name van Protestantse Gemeente onder vermelding van het gewenste aantal collectebonnen en soort en ook ALTIJD UW ADRES!

Voor kosten aan papier, enveloppen en eventuele portokosten wordt € 1,00 per bestelling gerekend. De collectebonnen krijgt u dan automatisch thuis. Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer twee weken.

De collectebonnen kunnen niet bij andere bijeenkomsten zoals uitvoeringen van koren worden gebruikt.

Informatie:
J.A. Draaisma
0321-312678