Verslag Gemeenteavond, 28 november 2018

De voorzitter, Harry Vahl, heet ieder welkom in Open Hof en zegt in zijn welkom dat hij blij is met de grote opkomst (ca. 170 gemeenteleden). Ds. Wim Terlouw opent vervolgens met gebed en leest met ons Ezra 3:10-13 over de herbouw van de tempel. Het gaat hier om verdriet, en vreugde. En dat zullen we mogelijk ook ervaren bij de keuze voor een van onze 2 gebouwen. Hierna zingen we Psalm 100: Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Begrotingen 2019
Ton Kempenaar licht de begroting van het College van Kerkrentmeesters toe, en beantwoordt de vragen. Vervolgens geeft Richard Moens een toelichting op de begroting van de diaconie. Tenslotte wordt in dit blokje de ZWO-begroting toegelicht door Christiaan Ebbens. 

Beroepingscommissie
Gauke Zijlstra, voorzitter van de commissie deelt mee dat men al 7 keer bij elkaar is geweest. De voorbereidende fase is zo goed als afgerond. De advertentie komt binnenkort op de website. De gemeente wordt uitgenodigd om namen in te dienen. Tot 18 december is er tijd om aan de commissie suggesties door te geven, vergezeld van je eigen naam.

HR-commissie en oproep diaconie
Na de pauze deelt de voorzitter mee dat de komende kerstactie voor de HR-commissie wordt gehouden vanaf zondag 9 dec. tot 31 dec. Gert Middelveld vroeg namens de diaconie helpers, en auto’s met trekhaak om meubels op te halen vanuit Emmeloord.

Samen naar één kerkgebouw
Ton Kempenaar leidt dit gedeelte in. Mei 2011 verscheen het Sonek-rapport waarin aan de kerkenraad geadviseerd werd om op termijn te gaan kerken in een van beide kerken. Vervolgens heeft de GKR in dec. 2012 vastgesteld dat we uiterlijk eind 2022 op 1 locatie zullen gaan kerken, namelijk op de plek van Open Hof. In het Beleidsplan 2014-2020 is daarom ook benadrukt om voorrang te geven aan het proces van 2 naar 1 gebouw. In 2016 verscheen het rapport Verlangen waarin werd geadviseerd om breder te kijken en de verkoopbaarheid van beide gebouwen te onderzoeken. Om verdere stappen te kunnen zetten heeft de kerkenraad in juni jl. in een weekend verder nagedacht over te nemen stappen. Vervolgens is in de Grote Kerkenraad de conclusie getrokken dat het proces naar 1 gebouw onvermijdelijk is. Het is daarom belangrijk om binnenkort een zorgvuldige en goed onderbouwde keuze te maken. Beide locaties hebben voor- en nadelen.

Pim van Dijk Designs 
Om als PG Dronten onze keuze goed te kunnen onderbouwen is professionele ondersteuning gewenst. Hiervoor is Pim van Dijk Designs gevraagd. Samen met een brede klankbordgroep is hij na 17 oktober aan de slag gegaan. Na 5 intensieve dagdelen waarin Open Hof en De Ark met elkaar zijn vergeleken kan nu een tussenstand worden weergegeven. Ton geeft aan dat er nu nog geen keuze is gemaakt. De kerkenraad hecht aan zorgvuldigheid boven snelheid. Vervolgens krijgt Pim van Dijk het woord. Nadat hij zichzelf kort heeft voorgesteld, begint hij zijn presentatie.

Verwachting
Een van de eerste dia’s laat een zonsopgang zien. De christenen waren (en zijn) gericht op het oosten. Zegen, heil, hoop en verwachting komen naar je toe. En wat verwacht PG Dronten van de toekomst, in de komende 20 jaar? We willen zorgen dat we het goed doen met elkaar en voor elkaar, inclusief met en voor onze jeugd. 

Als je naar de kerk komt, ontmoet je elkaar en God; als het ware volgens dit plaatje. Met de klankbordgroep is gekeken hoe dit in beide kerken mogelijk is. En wat zou daarvoor moeten worden aangepast? Bij de inrichting is gerekend met max. 500 mensen, en een benodigde oppervlakte van minimaal 1400 m2.

De Ark
De architect is D. Zuiderhoek. Van de oorspronkelijke Ark (1967) is veel verdwenen, o.a. de kapel en een aantal zalen. De Ark heeft ca. 1900 m2. De ruime kerkzaal kun je flexibel inrichten, bijv. stoelen in een kring. De binnenkomst is voor ons gevoel via de achterdeur. Grote knelpunten in De Ark zijn de ingang van het gebouw en de ingang van de kerkzaal. Er zou een nieuwe, ten dele open gang kunnen komen die schuin loopt naar de kerkzaal. Op die manier komt er vanaf de huidige voorgevel een ruime en gastvrije toegang naar de kerkzaal. Pim van Dijk liet in een 3d plaatje zien hoe het zou kunnen worden.

Open Hof
Open Hof (1965) is ontworpen door architect W. van der Kuilen. De bebouwde oppervlakte is 1320 m2. De sfeer en uitstraling is anders dan De Ark. Kenmerkend is het open karakter van het gebouw. De akoestiek in Open Hof is niet zo goed als in De Ark. Open Hof heeft wel ruimte om bij te bouwen. Belangrijke knelpunten in Open Hof zijn de vaste banken, de ingangen en het ontbreken van een eigen ruimte voor de jeugd. Ideeën om Open Hof te verbeteren zijn o.a. de ingang verplaatsen naar achterin de huidige zgn. Rotaryzaal, en alles gelijkvloers maken. En ook hier een andere opstelling van de stoelen. En een extra ruimte voor de jeugd bijbouwen. Verder werd ook even stilgestaan bij de plannen van de gemeente Dronten om op termijn de wegen en een rotonde bij Open Hof te verleggen.

Vragen en opmerkingen
Na deze boeiende presentatie werden er meerdere vragen beantwoord en een aantal opmerkingen geplaatst. Meerderen merkten op dat ze blij waren met de frisse en inspirerende ideeën. Opgemerkt werd dat welk gebouw we ook kiezen, er ruimte moet zijn voor activiteiten in en om de kerk (denk bijv. aan Bazar en Winterfair). Verder werd opgemerkt dat bij de vergelijking van beide gebouwen in m2 de ruimten die in Open Hof aan het Hospice zijn verhuurd nog niet in deze plannen zijn meegenomen. Om 21.45 uur werd de avond besloten met een korte viering in de kerkzaal.

Hoe nu verder?
Na deze gemeenteavond worden de plannen en mogelijkheden verder uitgewerkt. Dit wordt daarna besproken in de kerkenraad en het CvK. De kerkenraad hecht aan zorgvuldigheid en een open communicatie naar de gemeenteleden. Dus wanneer mogelijk zullen we de gemeenteleden weer horen en bijpraten. Onze inschatting is dat wij als PG Dronten vóór de zomer 2019 een definitieve keuze kunnen maken.

Michelle Vliegenthart, scriba.