ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. In actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

 

We richten ons op projecten in Myanmar en Colombia (zie de toelichtingen onderaan). Onder andere via kerkdiensten, speciale activiteiten en het kerkblad geven we informatie over de projecten. Verder werken we samen met Kerkinactie, de landelijke organisatie die ons ondersteunt. Zie ook www.kerkinactie.nl/projecten.

 

Activiteiten
Met onze activiteiten richten we ons op twee doelen:

•  bewustwording creëren rond de ZWO-thema ‘s

•  werven van geld ter ondersteuning van de projecten

Hulp hierbij is van harte welkom!

 

Contact
Wim Ridder, voorzitter; tel 382 906; E: wimridder@live.nl
Anouck Ebbens, penningmeester; tel 310 199; E: chrisanouck@solcon.nl

 

Financiële ondersteuning projecten
Diaconie Protestantse Gemeente Dronten inzake Zending en Werelddiaconaat 
NL09 RABO 0348 1014 65 onder vermelding van "Financiële actie ZWO"

 

Myanmar

Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Ondanks deze positieve ontwikkeling behoort Myanmar tot één van de minst ontwikkelde landen in Azië. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Kwetsbare groepen zijn onder andere:

•  boerengezinnen op het platteland

•  kinderen op de vlucht voor gewapende conflicten

•  vrouwen en jongeren in steden

•  gehandicapten

Via onderwijs en training, het ondersteunen van spaargroepen, microkredieten en het helpen opzetten van bedrijfjes, zorgen onze partnerorganisaties ervoor dat mensen in hun eigen bestaan kunnen voorzien.

 

Colombia

In Bogota is FPT actief in de wijk Patio Bonito. Een wijk vol armoede en geweld, met veel kinderen die buiten schooltijd moeten werken. FPT zorgt voor basisonderwijs en vakscholing. De leerlingen leren onder andere producten te maken en te verkopen.